Madalas Itanong (Iba pa)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Kailangan ko ang mga detalye ng remittance – saan ko makukuha ang mga ito? At saka, maaari ko bang gamitin ang mga detalye sa mag-apply para sa mga kabawasan para sa dependents?


Kung nag-log in ka sa membersʼ site, maaari mong i-print ito mula sa “Mga detalye ng remittance.” (Hindi ka maaaring mag-print ng maramihang files nang isahan, kaya mangyaring mag-print ng mga ulat ng detalye ng remittance nang magkahiwalay kada transaksiyon).

Maaari mong gamitin ang mga ulat ng detalye ng remittance para mag-apply para sa kabawasan para sa dependents.

Bumalik sa Madalas Itanong(Iba pa)

Madalas Itanong - taas ng pahina