Madalas Itanong (Ang proseso ng pagiging member)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Kung nagrerehistro kami bilang corporate member, anong mga dokumento ang kakailanganin namin?


Kung nagrerehistro ka bilang corporate member, kailangan mong gamitin ang aming nakatalagang application form at magsumite ng certified copy/extract ng iyong registration o iba pa ay ang iyong Certification of Registered Matters (orihinal na kopya na ibinigay sa loob ng nakaraang tatlong buwan), bilang karadgadan sa mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan para sa tao na mamamahala sa paggawa ng mga transaksiyon (karaniwang ang kumakatawan ng kompanya). Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang aming proseso ng paggamit (para sa mga corporate member).
Bumalik sa Madalas Itanong(Ang proseso ng pagiging member)

Madalas Itanong - taas ng pahina