Madalas Itanong (Mga bayad)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Mayroon bang anumang gastos na kinakailangan sa pagtanggap at pagpapadala, maliban sa mga remittance fee?


【Kapag natanggap na ang remitted na pondo sa abroad】
Walang babayaran kapag tatanggapin. Gayunpaman, mayroong mga buwis o katulad na babayaran, depende sa tatanggap na bansa.

【Kapag natanggap na ang remitted na pondo sa Japan】
Binabayaran ang withdrawal fees kada transaksiyon. Mangyaring tingnan ang Mga bayad para sa ispesipikong halaga.

Bumalik sa Madalas Itanong(Mga bayad)

Madalas Itanong - taas ng pahina